Familiedag 2020

Treasure Hunt Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT

1. Organisator
Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Tearfund België NGO waarvan de hoofdzetel gevestigd is in de Groenstraat 19 in 1800 Vilvoorde, hierna genoemd: “Tearfund”. De uitvoering van de wedstrijd wordt gedaan door Tearfund Youth, de jongerenafdeling van Tearfund. Deelname aan de wedstrijd houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van de bepalingen van dit reglement en van elke beslissing die Tearfund dient te treffen in het kader van deze wedstrijd.

2. Wie kan deelnemen?
a. Deelnemingsvoorwaarden
Deelname aan de wedstrijd is toegelaten voor inwoners van België en Nederland. Minderjarigen dienen de toestemming van hun ouders/voogd te hebben alvorens aan deze wedstrijd deel te nemen. Deze toestemming kan door Tearfund worden opgevraagd alvorens de prijs uit te reiken aan een minderjarige. Aangezien deelname aan de wedstrijd online plaats vindt, worden geen communicatiekosten in rekening gebracht. Deelname is volledig gratis.
b. Onverenigbaarheden
Kunnen niet aan deze wedstrijd deelnemen: personeel en bestuursleden van Tearfund of Tearfund Youth alsook hun directe gezinsleden (echtgenoten en aanverwanten tot in de eerste graad). Wie toch op de lijst van de kandidaten of winnaars komt of zelfs wie een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden van het wedstrijdreglement verliest automatisch zijn prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig recht op verhaal.

3.Periode
Deze wedstrijd loopt van 2/11/2019 tot en met 15/10/2020, wat tevens de uiterste deelnamedatum is. Deze periode kan echter door Tearfund op elk moment worden uitgebreid, onderbroken of stopgezet.

4. Inhoud en verloop van de wedstrijd
Om deel te nemen aan deze wedstrijd zal men zich eerst moeten registreren op de registratiepagina van de TFYouth Treasure Hunt app. Deze registratie is gratis en kan per gevonden schat slechts éénmaal uitgevoerd worden, per deelnemer. De wedstrijd verloopt als volgt: – Installeer de gratis app die terug te vinden is in de playstore (voor Android toestellen) – Kies een provincie en een locatie van te zoeken schat – Ga op zoek met de app naar de schat – Vind het verborgen paswoord op de koker van de verborgen schat – Noteer het gevonden paswoord correct in de app onder ‘gevonden’ – Registreer je op de registratiepagina

5. De prijs
5.1. Prijs
We geven in totaal 1 Nintendo Switch weg als hoofdprijs. Er zal dus 1 winnaar zijn die één Nintendo Switch krijgt. Indien verschillende deelnemers ingeschreven zijn als team, ontvangt de persoon die zich via de registratiepagina heeft opgegeven als ‘verantwoordelijke’ de prijs.
Tearfund kan ten allen tijden prijzen toevoegen. Deze zullen steeds vermeld worden op de Facebookpagina, website en instagrampagina van Tearfund Youth.
Voor elke prijs geldt dezelfde regel. Elke prijs kan maar door één deelnemer gewonnen worden, steeds na registratie volgens de bovenstaande procedure.

5.2. Opnametermijn prijs
De prijs zal uitgereikt worden op het grote afsluitfeest van Tearfund op 17/10/2020. Indien de winnaar niet aanwezig is, wordt de prijs meegegeven aan een teamgenoot. Indien dit niet mogelijk is, wordt de winnaar persoonlijk op de hoogte gesteld en wordt de prijs opgestuurd naar de winnaar.
5.3. Onoverdraagbaarheid van de prijs
De prijs is nominatief (strikt op naam van de winnaar) en kan niet doorgegeven of verkocht worden. Het is ook verboden de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op internetsites. Als op een of andere manier zou blijken dat de winnaar de prijs toch probeert te verkopen (bv. door hem te koop aan te bieden op een website, via een krant, …) dan heeft Tearfund het recht de prijs in te trekken zonder dat daar een vergoeding of compensatie tegenover staat. De prijs is dan terug beschikbaar voor Tearfund en kan dus aan een andere deelnemer worden toegekend.

6. Bekendmaking winnaar
De winnaar worden gekozen op 17/10/2020.

7. Persoonsgegevens
De contactgegevens die de deelnemers aan Tearfund meedelen zullen uitsluitend gebruikt worden om hen te contacteren in geval zij een prijs hebben gewonnen, en zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.
Je kan je gegevens kosteloos inzien of verbeteren door een verzoek daaromtrent per brief te richten aan Tearfund op bovenvermeld adres. Daarnaast wordt een “opt-in”-mogelijkheid voorzien om door Tearfund en/of Tearfund Youth per e-mail op de hoogte gehouden te worden van haar activiteiten.

8. Algemene bepalingen
Tearfund kan de inhoud van de prijzen volledig of deels vervangen door een gelijkwaardige prijs, mocht deze prijs niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook, zonder enig recht op vergoeding of compensatie in hoofde van de winnaar. Tearfund behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien programmatorische, technische of organisatorische omstandigheden dit vereisen. Indien een bepaling uit dit wedstrijdreglement nietig en/of niet-afdwingbaar zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van dit reglement. Tearfund zal deze bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel als wettelijk mogelijk overeenstemt met de strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, bv. indien de website of app offline gaat, zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te neutraliseren. Tearfund kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Tearfund zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden die zij organiseren uit te sluiten. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de app van Tearfund Youth vermeld in art. 4 van dit reglement en op de website van Tearfund Youth, en kan daar desgewenst worden afgeprint. Alle bijkomende publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement, tenzij duidelijk anderszins bepaald. Alle beslissingen van Tearfund in het kader van deze wedstrijd zijn definitief en onherroepelijk. Een overzicht van de uitgekeerde prijzen kan per brief worden opgevraagd door een schrijven te richten aan Tearfund op bovenvermeld adres, met een daarbij horende voldoende gefrankeerde enveloppe voor retourzending. Ook eventuele klachten omtrent de wedstrijd kunnen op bovenvermeld adres worden gemeld, waarna Tearfund met U contact zal opnemen. Over andere aspecten van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting omtrent de wedstrijd en/of dit reglement dient eerst voorgelegd te worden aan Tearfund. Indien onderling overleg geen uitkomst biedt, zal de betwisting exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement Vlaams-Brabant.